NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

Moderator je vsebinsko nevtralna oseba, ki z uporabo moderatorskih metod, tehnik, znanj in veščin ustvari in vodi soustvarjalne procese, ki skupini ali organizaciji pomagajo do zastavljenega cilja po načelih dialoške, vključujoče, konstruktivne in k skupnemu dobremu usmerjene komunikacije.

Namen društva je razvoj moderiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov z doseganjem sinergije med raznolikimi deležniki, pogledi in interesi.

Cilji društva so:

 • razvijati moderatorske kompetence,
 • krepiti prepoznavnost moderiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov,
 • spodbujati mreženje med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejo namen, cilji ter vrednote društva.

Za doseganje svojega namena in ciljev društvo izvaja naslednje dejavnosti:

 • strokovno načrtuje aktivnosti in spremlja rezultate na letni ravni,
 • organizira in omogoča usposabljanja za dvig moderatorskih kompetenc članov in nečlanov,
 • spodbuja izmenjavo strokovnih izkušenj, mnenj in praks med člani in nečlani društva,
 • organizira ali v sodelovanju z drugimi organizacijami soorganizira odprte dogodke, ki prispevajo k prepoznavnosti moderiranja,
 • izdaja strokovno literaturo,
 • splošno javnost informira o delovanju in stališčih društva,
 • člane in splošno javnost informira o odprtih dogodkih društva,
 • po presoji upravnega odbora informira člane ter eventuelno splošno javnost o dogodkih drugih organizacij, ki razvijajo moderatorske kompetence,
 • sodeluje s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami pri dogodkih in projektih, skladnih z namenom društva,
 • izvaja druge aktivnosti, skladne z namenom društva.

 

Temeljne vrednote Društva moderatorjev  Slovenije so:

 • iskrenost, odkritost
 • objektivnost, nepristranskost
 • poslušanje
 • strokovnost
 • sodelovanje, sinergija