Volitve za organe društva 2021 – 2024

Dragi člani,

18. februarja 2021 se izteče triletni mandat sedanjima upravnemu in nadzornemu odboru društva. Veseli smo, da naslednikom društvo prepuščamo v preglednem, urejenem in “dobro namazanem” stanju: občutek imamo, da člani in simpatizerji radi sodelujejo na naših dogodkih, da smo se uspešno prestavili v virtualne formate ter da imamo tudi administrativne podlage zgledne urejene.

Skratka – novi ekipi prihajata na “lepo postlano”, pa še stari bomo z največjim veseljem pomagali, če nas boste rabili. Delo v organih je prostovoljsko – se ne honorira (so pa druge dobrobiti).
Zdaj pa – akcija 🙂


Toplo ste povabljeni, da predlagate člane za organe društva v novem mandatu (2021 – 2024).

Koga volimo?

Kakšni ekipi si želimo?

Kaj imam od tega, če sem v organih društva (bodisi kot predsednik ali član)?

Koga iščemo in zakaj:

Kako poteka volilni postopek:

Volilni obrazec za evidentiranje članov za nove organe v mandatu 2021 – 2024

Koga volimo?

 • Predsednika društva
 • Pet članov upravnega odbora
 • Predsednika nadzornega odbora
 • Dva člana nadzornega odbora

Kakšni ekipi si želimo?

 • Sestaviti UO in NO, ki bosta delovala v interesu širše moderatorske/facilitatorske skupnosti in ki bo dobro medsebojno sodelovala
 • Še naprej gojiti povezovalnega – ne komercialnega duha;
 • Fokus je na (1) medsebojnem  deljenju, učenju, prototipiziranju, vključevanju ter (2) prijetnem, sproščenem okolju, v katerega člani radi pridejo
 • Kontinuiteta: v novih organih je zaželen tudi kak član dosedanjih organov (zlasti upravnega odbora), saj so pretekle izkušnje dragocene zlasti pri obravnavi kompleksnih vprašanj, povezanih z ohranjanjem globljena poslanstva društva 
 • Ki bosta znali upoštevati vrednote današnjega časa, zasledovali misijo/vizijo v novih (po koroni spremenjenih)  časih

Kaj imam od tega, če sem v organih društva (bodisi kot predsednik ali član)?

 • Navdihujoča druženja ob soustvarjanju in izvajanju programa društva – ter neposreden vpliv na program in delo
 • Plačano članarino v International Association of Facilitators in s tem dostop do tehnik in metodologij 
 • Skozi delo v društvu rastem profesionalno in osebno

Koga iščemo in zakaj:

 • Člani upravnega odbora (5 oseb):
  • KAJ DELAJO (poleg formalnih zadev, opredeljenih v Statutu):
   • Sooblikujejo program dela društva in koordinirajo izvajanje
   • Skrbijo za reden potek mesečnih srečanj z 20-letno tradicijo
   • Komunicirajo s člani in drugimi javnostmi (mesečni novičnik, posodabljanje spletne strani, socialni mediji)
   • Skrbijo za potek izobraževanj (izbor vsebin, logistika …)
   • Sodelujo na sejah odbora (min 2 x letno; praksa kaže 4 – 6 x letno)
   • Skupno to v praksi zahteva od 3 do 10 ur dela mesečno; odvisno od gostote dogodkov – v špicah nekateri prevzamejo tudi več nalog
  • KATERE KOMPETENCE NAJ IMAJO:
   • Je facilitator (poln ali vsaj delni delovni čas)
   • Dialoške kompetence (zna poslušati, balansira poslušanje drugih in zagovarjanje svojih stališč, išče skupne imenovalce in presežne rešitve)
   • Prednost dobrobiti stanovske skupnosti pred osebnimi komercialnimi interesi
   • Pripravljenost na prostovoljno delo v društvu ( od 3 do 10 ur/mesec – glede na nabor in ritem aktivnosti)
 • Predsednik Društva moderatorjev Slovenije:

  • KAJ DELA:
   • Poleg vsega naštetega (za člane, gl. zgoraj) še bolj kot drugi skrbi za integriteto, namen in cilje društva)
   • Sklicuje seje (razen če se UO odloči drugače) za izvajanje vsebinskega in finančnega načrta društva
   • Je zakoniti zastopnik in podpisnik dokumentov društva
   • Predstavlja društvo v mednarodnih povezavah (IAF)
  • KATERE KOMPETENCE NAJ IMA:
   • Poleg vsega naštetega (za člane, gl. zgoraj – in nalog iz statuta), da ima vodstvene izkušnje, organizacijske sposobnosti, sposobnosti strateškega razmišljanja in deluje povezovalno
 • Člana nadzornega odbora (2 osebi):
  • KAJ DELA NADZORNI ODBOR (vključno s predsednikom):
   • Spremlja izvajanje sklepov zbora članov in organov društva
   • Nadzira upravljanje finančnih in materialnih sredstev društva
   • O svojem delu sproti seznanja upravni odbor in poroča na letnem zboru članov društva
   • Sprejema pritožbe članov in odloči o načinu obravnave in razreševanja pritožb. 
   • Po potrebi sodeluje z upravnim odborom v primeru poslovnih in/ali etičnih dilem ter pri strateškem razvoju društva
  • KATERE KOMPETENCE NAJ IMAJO ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
   • Facilitatorske izkušnje
   • Izkazane organizacijske in poslovne izkušnje
   • Dialoške kompetence (znajo poslušati, balansira poslušanje drugih in zagovarjanje svojih stališč, išče skupne imenovalce in presežne rešitve)
   • Sposobnost strateškega razmišljanja
 • Predsednik nadzornega odbora:
  • KAJ DELA:
   • Poleg vsega naštetega (za člane, gl. zgoraj) še bolj kot drugi skrbi za integriteto, namen in cilje društva
   • Sklicuje srečanja nadzornega odbora (razen če se NO odloči drugače)
  • KATERE KOMPETENCE NAJ IMA:
   • Poleg vsega naštetega (za člane, gl. zgoraj – in nalog iz statuta) tudi izkazane izkušnje vodenja

Kako poteka volilni postopek:

V skladu z 19. členom Statuta Društva moderatorjev Slovenije (DMS) je upravni odbor DMS na korespondenčni seji, zaključeni 14.11.2020, sprejel sklep o  

RAZPISU VOLITEV v organe DMS za mandatno obdobje 2021 – 2024

 1. Za volitve v organe DMS bodo izvedene naslednje aktivnosti:
AKTIVNOST IZVAJALEC ROK
a. Napoved volilnega postopka in vabilo članom za evidentiranje članov za funkcije Upravni odbor, člani DMS 20. 11. 2020
b.  Elektronsko evidentiranje članov za funkcije Člani DMS 5. 12. 2020
c. Preverjanje pristanka h kandidaturi ter seznanjenje članov s seznamom kandidatov Volilna komisija DMS, upravni odbor komunicira 15. 12. 2020
d. Volilna kampanja in oblikovanje kandidatnih list organov Kandidati in člani 15. 12. 2020 – 15. 1. 2021
d. Izvolitev organov na zboru članov DMS
(sinhrono ali asinhrono – elektronsko; glede na okoliščine)

Zbor je predviden za 10. 2. 2020, od 18.00 do 20.00.

Volilna komisija, člani DMS V obdobju med 20. 1. in 10. 2. 2021 

+

Volilni obrazec za evidentiranje članov za nove organe v mandatu 2021 – 2024

Vsak član društva lahko predlaga v organe sebe ali neomejeno število članov, za katere meni, da so primerni.  Rok je 5. 12. 2020

Tukaj je volilni obrazec.

Rezultati bodo v 3 dneh po roku posredovani vsem članom društva. Volilna komisija bo  vse evidentirane člane elektronsko zaprosila, da podajo svoj pristanek h kandidaturi. 

Po 15.12. 2020  bodo kandidati za predsednika organa sestavili kandidatne liste organov, ki jih bomo obravnavali in izvolili na zboru članov, predvidoma 10. 2. 2021.

Hvala vsem za sodelovanje!

Volilna komisija (Janko Lah, Tone Lesnik in Branka Gabrenja) ter

Upravni odbor (Dragana Prijanovič, Helena Matoh, Marjeta Novak, Natalija Vrhunc, Peter Tancig, Primož Kočar)